Algemene Voorwaarden

Printervriendelijke versie

Op alle reserveringen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Delft.

 

      Algemene Voorwaarden Stadsherberg de Mol BV.

              (Stadsherberg de Mol)

                     gevestigd en kantoorhoudende te 2611 RP  Delft, Molslaan 104

 

Gedeponeerd op 8 augustus 2001 bij de Kamer van Koophandel te Delft onder nummer 18124530

Artikel 1: Begripsomschrijving en definities

De onderstaande begrippen dienen in deze voorwaarden steeds als volgt te worden verstaan:

1.   De Stadsherberg: Stadsherberg de Mol BV., handelend onder de naam Stadsherberg de Mol .

2.   Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan/voor wie op grond van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst arrangementen verzorgd worden of diensten verleend worden.

3.   Reservering: De mondelinge of schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken tussen de Opdrachtgever en de Stadsherberg zijn vastgelegd.

4.   Gast: De opdrachtgever, alsmede alle personen die hem/haar vergezellen bij het gebruik maken van de reservering.

5.   Annulering: De schriftelijke mededeling van de opdrachtgever aan de Stadsherberg, dat van een of meer reserveringen zal worden afgeweken of geen gebruik zal worden gemaakt.

6.   No-show: Het zonder annulering door de Opdrachtgever niet of niet geheel gebruik maken van een of meerdere diensten en/of arrangementen, zoals vermeld en overeengekomen in de reservering.

7.   Reserveringswaarde: De totale waarde van een reservering, inclusief diensten, welke door derden zouden zijn of worden geleverd.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en reserveringen tussen de Stadsherberg en haar opdrachtgevers, tenzij tussen partijen schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2.   Indien de Opdrachtgever een tussenpersoon is, die uit naam van een relatie een reservering plaatst, dan wordt deze reservering geacht (mede) voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn geplaatst.

3.   Indien door de Stadsherberg een offerte wordt uitgebracht, dan is deze offerte geheel vrijblijvend, tot het moment dat deze wederzijds schriftelijk bevestigd is. Op dat moment gaat de offerte over in een reservering.

Artikel 3: Verplichtingen en Restricties

De Stadsherberg is verplicht de overeengekomen faciliteiten en diensten op het daartoe geplande tijdstip te leveren, volgens de hoeveelheid en kwaliteit, die gebruikelijk is, dan wel is overeengekomen, behoudens:

a.    indien er sprake is van overmacht, zoals bedoeld in artikel 8;

b.    indien de opdrachtgever en/of zijn gasten niet verschijnen of meer dan één uur later verschijnen dan het geplande tijdstip (de reservering wordt dan als geannuleerd beschouwd, onverminderd het bepaalde in artikel 4);

c.    indien de opdrachtgever de in artikel 5 omschreven waarborgsom of aanbetaling niet of niet tijdig voldoet;

d.    indien de opdrachtgever niet of niet volledig voldoet aan de verplichtingen, welke hij, op welke wijze ook, jegens de Stadsherberg heeft;

e.    indien de opdrachtgever en/of zijn gast(en) zich niet gedraagt overeenkomstig de stand, normen en huisregels van de Stadsherberg. In deze gevallen is de Stadsherberg gerechtigd het verlenen van diensten achterwege te laten of te staken. De gasten dienen op eerste verzoek de Stadsherberg te verlaten. De opdrachtgever is in dit geval gehouden om het volledige gereserveerde arrangement volledig en direct te voldoen.

Artikel 4: Annuleringen

1.   De opdrachtgever is niet gerechtigd een reservering te annuleren, tenzij hij aanbiedt om onvoorwaardelijk het voor hem van toepassing zijnde percentage vergoeding te betalen, zoals omschreven in artikel 4.3 . Annulering dient schriftelijk te geschieden en wordt geacht te zijn gedaan op de dag, waarop deze door de Stadsherberg wordt ontvangen.

2.   Indien op verzoek van de opdrachtgever door de Stadsherberg bepaalde diensten bij derden zijn aangegaan tbv. de reservering (zoals het inhuren van artiesten), dan dient de overeengekomen prijs hiervoor altijd volledig te worden vergoed door de opdrachtgever. Als deze diensten zijn inbegrepen in een totaalprijs (inclusief voedsel & drank) die met de opdrachtgever is afgesproken, dan zullen deze diensten tegen de gangbare 'losse' prijs worden doorberekend.

3.   Bij annulering is de opdrachtgever, naast de in artikel 4.2 bedoelde vergoeding, de hieronder aangegeven vergoeding verschuldigd aan de Stadsherberg:

       a.   Geen vergoeding is verschuldigd bij annulering, meer dan 45 dagen voor het gereserveerde tijdstip.

       b.   Een vergoeding van 25% van de reserveringswaarde minus de kosten als bedoeld in artikel 4.2, zal verschuldigd zijn bij annulering tussen 45 dagen en 31 dagen voor het gereserveerde tijdstip.

       b.   Een vergoeding van 50% van de reserveringswaarde minus de kosten als bedoeld in artikel 4.2, zal verschuldigd zijn bij annulering tussen 31 dagen en 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip.

       c.   Een vergoeding van 75% van de reserveringswaarde minus de kosten als bedoeld in artikel 4.2, zal verschuldigd zijn bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip.

       d.   Een vergoeding van 100% van de reserveringswaarde minus de kosten als bedoeld in artikel 4.2, zal verschuldigd zijn bij annulering van minder dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip, alsmede bij no-show.

Artikel 5: Waarborgsom en Aanbetaling

1.   De Stadsherberg kan te allen tijde een waarborgsom verlangen ter hoogte van de reserveringswaarde. Naar keuze van de opdrachtgever kan de waarborgsom vervangen worden door een bankgarantie van een eersteklas in Nederland gevestigde bank.

2.   De Stadsherberg kan van de opdrachtgever verlangen dat deze tenminste 14 dagen voor de datum van de reservering een aanbetaling aan de Stadsherberg voldoet van 50% van de reserveringswaarde. Indien de Stadsherberg van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dan zal de Stadsherberg dit in de bevestiging van de reservering kenbaar maken.

Artikel 6: Betaling

1.   De Opdrachtgever is verplicht al hetgeen hij krachtens de reservering of enige andere overeenkomst aan de Stadsherberg is verschuldigd zonder verrekening te betalen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van voornoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim.

2.   Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, is deze, zonder nadere ingebreke-stelling, een rente van 2% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd aan de Stadsherberg, te berekenen vanaf het moment van aanvang van het verzuim.

       Onverminderd het hiervoor bepaalde is de Opdrachtgever gehouden alle kosten te vergoeden, die de Stadsherberg moet maken om de vordering op de opdrachtgever te innen of haar rechten te verzekeren, zowel in als buiten rechte. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het geldende tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 113,-, onverminderd de rechten van de Stadsherberg op schadevergoeding, kostenvergoeding, herstelwerkzaamheden en interesten.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

De Opdrachtgever en zijn Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de Stadsherberg en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Opdrachtgever en/of de Gasten.

Artikel 8: Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in het verkeer en transport, breuk van machines en gereedschappen, bedrijfsstoornissen, brand, toerekenbare tekortkomingen van door de Stadsherberg ingeschakelde derden, oorlog, stakingen, natuurrampen, maatregelen van overheidswege, boycot, opstand en overigens alle (wijziging van) omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door de Stadsherberg naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden verlangd. In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is de Stadsherberg gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, zonder dat wederzijds partijen aanspraken op schadevergoeding kunnen doen gelden.

Artikel 9: Slotbepalingen

1.   Alle geschillen met betrekking tot een rechtsverhouding tussen de Stadsherberg en de opdrachtgever worden beslecht door een bevoegd rechter in het arrondissement te 's Gravenhage.

2.   Op iedere rechtsverhouding tussen de Stadsherberg en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Delft, 31 juli 2001